جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

معرفی و تائید نماینده جامعه در هیئت حل اختلاف مالیاتی شهرستان مشهد

عرفی و تائید نماینده جامعه در هیئت حل اختلاف مالیاتی شهرستان مشهد ( موضوع بند 3 ماه 244 قانون مالیات های مستقیم

جدول زمانبندی جلسات مشاوره جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی

یادآوری برگزاری کلاس آموزشی

آخرین مهلت ثبت نام : شنبه مورخ 13 آذرماه 1400

برگزاری جلسه " کمیسیون بازرسی " جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی

با حضور بازرس اداره کل

ارائه خدمات مشاوره حقوقی

جستجوی هتل :