صفحه اصلی >جزئیات خبر

در خصوص هتل هایی که اقدام به بازگشایی / تعطیلی می نمایند 1399/10/23

🔰 همکار گرامی

✳️ باتوجه به مکاتبه اداره محترم نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در خصوص هتل هایی که اقدام به بازگشایی / تعطیلی می نمایند بدینوسیله تاکید می گردد :

✅ مراتب را به صورت مکتوب جهت اعلام به اداره نظارت بر اماکن عمومی و ثبت در سامانه سنا، به دبیرخانه جامعه اعلام فرمائید .

✅ همچنین لازم است اطلاعات زیر در نامه قید گردد :
▪️نام بهره بردار / مدیر هتل
▪️کد ارسال آمار سامانه سنا و یا شرکت پشتیبان سامانه