صفحه اصلی >جزئیات خبر

جدول زمانبندی جلسات مشاوره جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی 1400/05/02


جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان حداکثر یک روز قبل با دبیرخانه جامعه هماهنگی تلفنی ۳۲۲۱۳۳۳۴ :📞 جهت تنظیم وقت انجام شود .