صفحه اصلی >درباره جامعه

جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی دارای کمیسیون هایی به شرح ذیل می باشد :

1) کمیسیون حل اختلاف : به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به شکایات ارباب رجوع و اعضاء و همچنین رسیدگی به اختلافات فی مابین اعضاء یا اعضای جامعه با سایر نهادها و دستگاه های اجرائی.

2) کمیسیون بازرسی : به منظور نظارت بر فعالیت تاسیسات تحت پوشش.
3) کمیسیون فنی : به منظور همکاری با سازمان و اداره کل در تهیه ضوابط و دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوطه، موافقت اصولی ، پروانه بهره برداری، درجه بندی، نرخگذاری و سایر موارد مرتبط.
4) کمیسیون آموزش و پژوهش : به منظور فراهم نمودن شرایط برای ارتقاء سطح علمی اعضاء و واحدهای تحت پوشش با تشکیل کلاس های آموزش تئوری و عملی بصورت مستقل یا با کمک اداره کل و سایر سازمان های دولتی و غیردولتی.
5) کمیسیون تبلیغات و انفورماتیک و امور نمایشگاه های داخلی و خارجی
6)سایر کمیسیون ها حسب تشخیص هیات مدیره.